Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI CZECH SPORT TRAVEL s.r.o.

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené se společností CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. - provozovatelem cestovní kanceláře, kterou se společnost zavazuje zákazníkovi k poskytnutí služby cestovního ruchu či souboru služeb cestovního ruchu případně k jinému plnění.

 

 1. Cestovní kancelář - společnost CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. se sídlem Praha 8 – Ďáblice, Na Terase 145/5, PSČ 182 00, IČ 24311197 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195427

Zákazník – objednavatel služby cestovního ruchu či souboru služeb cestovního ruchu, případně jiného plnění.

Cestující – příjemce služby cestovního ruchu či souboru služeb cestovního ruchu.

 1.  

A.    Smlouva mezi cestovní kanceláří a zákazníkem, uzavíraná při současné fyzické přítomnosti obou smluvních stran, je uzavřena jejím podepsáním oběma smluvními stranami.

 1. V případě smlouvy uzavírané bez současné fyzické přítomnosti obou smluvních stran (zejména prostřednictvím internetu):
 2. objednávka, jejímž předmětem není, mimo jiné letecká doprava, je pro zákazníka závazná doručením objednávky cestovní kanceláři. Pro cestovní kancelář je daná objednávka závazná jejím potvrzením zákazníkovi. Potvrzená objednávka je uzavřenou smlouvou.
 3. objednávka, jejímž předmětem je, mimo jiné letecká doprava, je pro zákazníka závazná doručením scanu jím podepsané smlouvy cestovní kanceláři. Pro cestovní kancelář je smlouva závazná jejím podepsáním doručeného scanu smlouvy.

 

V případě smlouvy, jejíž předmětem je zájezd a která byla uzavřena bez současné fyzické přítomnosti obou smluvních stran, zašle cestovní kancelář zákazníkovi na jím uvedenou elektronickou adresu dokument označený „potvrzení o zájezdu“ či „smlouva o zájezdu“ opatřený elektronickou značkou cestovní kanceláře (elektronicky podepsaný).

 

Doručovacími adresami cestovní kanceláře jsou info@czechsporttravel.cz a Na Terase 145/5, Praha 8 - Ďáblice 182 00. Zákazník/cestující souhlasí s tím, že doručováno mu bude na e-mialovou adresu uvedenou v objednávce nebo ve smlouvě a případně též na poštovní adresu uvedenou tamtéž, a to i informace obsahující osobní údaje zákazníka či cestujících.

 

 1. Práva a povinnosti účastníků smlouvy se řídí uzavřenou smlouvou, jejíž součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky účinné k datu uzavření smlouvy a dále účinnými právními předpisy. Součástí smlouvy jsou též informace obsažené ve zvláštních podmínkách, pokud byly zákazníkovi předány. Ustanovení smlouvy, které je v rozporu s částí smlouvy „všeobecné obchodní podmínky“ má přednost.

 

 1. Zákazník odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost všech údajů předaných cestovní kanceláři potřebných pro řádné plnění smlouvy ze strany cestovní kanceláře. Zákazník/cestující jsou povinni zkontrolovat si správnost veškerých podkladů potřebných k čerpání služeb cestovního ruchu ihned po jejich obdržení, tj. zejména správnost vstupenek, voucherů, letenek apod. V případě jakýchkoli nejasností či případné nesprávnosti kontaktovat cestovní kancelář ihned, a to i když dojde ke zjištění až během čerpání služeb cestovního ruchu.

 

 1. Cestující je povinen cestovat s platným a nepoškozeným cestovním dokladem. Zákazník bere na vědomí, že v důsledku vad dokladů cestujícího může být tomuto odepřeno třetí osobou čerpání služeb cestovního ruchu (např. vstup do jiného státu, vstup na sportovní akci).

 

 1. Každý zákazník je povinen mít v době kdy mu jsou či mají být poskytovány služby cestovní kanceláře funkční a zapnutý mobilní telefon, jehož číslo je uvedeno ve smlouvě nebo které cestovní kanceláři písemně sdělí, aby jej bylo možno kontaktovat. Povinnost mít funkční a zapnutý mobilní telefon, jehož číslo je známo zákazníkovi cestovní kanceláře má v téže době i každý cestující.

 

 1. Každý cestující je povinen dbát předpisů platných v dané zemi, včetně předpisů poskytovatelů služeb, které jsou součástí zájezdu, dále je povinen dbát pokynů cestovní kanceláře, delegáta, dopravce, jakož i jimi pověřených osob.

 

 1. Zákazník i cestující jsou povinni poskytnout součinnost cestovní kanceláři, jejím pracovníkům a jiným poskytovatelům služeb, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu potřebnou pro čerpání služeb cestovního ruchu, zejména být na místě určení (např. místo odjezdu, setkání) včas a se všemi potřebnými doklady. V případě prodlení s plněním ze strany cestovní kanceláře, či nejasností ohrožujících plnění, kontaktovat cestovní kancelář ihned při zjištění dané skutečnosti.

 

 1. Nečerpá-li cestující vlastním zaviněním některé ze sjednaných služeb, pak on ani zákazník nemá právo na vrácení ceny těchto služeb ani na jejich náhradu.

 

 1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu (jiné službě cestního ruchu), může na ní zákazník převést práva a povinnosti z uzavřené smlouvy (smlouvu postoupit). Vůči cestovní kanceláři je však změna v osobě zákazníka, případně cestujícího účinná jen doručí-li mu o tom zákazník alespoň 5 dní před zahájením zájezdu (služby cestovního ruchu) oznámení spolu s prohlášením nové oprávněné osoby, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováním osobních údajů. Obsahem oznámení musí být rovněž veškeré údaje o nové oprávněné osobě, které byly požadovány ve smlouvě o původní oprávněné osobě. Zákazník však bere na vědomí, že v případě některých smluv není možná změna v osobě cestujícího/zákazníka. Tuto skutečnost cestovní kancelář zákazníkovi na vyžádání sdělí.

 

 1. Je-li smlouva měněna na žádost zákazníka, je zákazník povinen uhradit náklady s touto změnou spojené a případné další poplatky účtované cestovní kanceláří. Pokud změna spočívá v osobě zákazníka/cestujícího, odpovídá původní a nový zákazník společně a nerozdílně za úhradu objednaných služeb a za úhradu nákladů s touto změnou spojených. Zákazník bere na vědomí, že za změnu v osobě cestujícího, je-li součástí zájezdu letecká doprava, účtují letečtí přepravci částky v hodnotě minimálně několika jednotek tisíc korun českých, tyto poplatky nese zákazník.

 

 1. Cestující, jehož zdravotní stav to vyžaduje, je oprávněn čerpat služby cestovní kanceláře pouze v doprovodu osoby, k pomoci mu způsobilé.

 

 1. Zákazník je povinen uhradit cenu objednaných služeb nejpozději 30 dní před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu. Platí-li zákazník zvlášť zálohu a doplatek, je povinen uhradit zálohu do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy, doplatek pak nejpozději 30 dní před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu.

 

 1. Cestovní kancelář je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu či objednaných služeb, dojde-li ke zvýšení:

a) ceny za dopravu včetně pohonných hmot

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny objednaných služeb v průměru o více než 10%,

to vše pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením čerpání služeb.
Oznámení o takovémto zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením čerpání služeb a nezakládá právo zákazníka na odstoupení od smlouvy.

 

 1. Pokud z objektivních důvodů není možné smluvené služby poskytnout je cestovní kancelář oprávněna provádět operativní změny poskytovaných služeb i v průběhu čerpání těchto služeb. Pokud cestovní kancelář zajistí jako náhradní plnění služby ve stejné nebo vyšší kvalitě/ceně (např. ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie, vstupenky za stejnou nebo vyšší cenu), jsou jakékoli nároky zákazníka vůči cestovní kanceláři z titulu této změny vyloučeny.

 

 1. Dojde-li v důsledku skutečnosti, kterou nemůže cestovní kancelář ovlivnit, zejména zásahem vyšší moci, rozhodnutím třetí osoby či jinak (např.: přírodní živ1y, technické podmínky, stávky) ke změně či zrušení některé z dílčích služeb poskytovaných v rámci zájezdu či samostatně (včetně změny termínu či místa konání některé služby) nebo ke změně či zrušení celého zájezdu, zákazníkovi nenáleží náhrada za případné nečerpání této služby či zájezdu ani za eventuální škody vzniklé zákazníkovi v důsledku takovéto změny či zrušení dílčí služby či celého zájezdu. Cestovní kancelář však vrátí zákazníkovi částku, kterou obdrží od primárního poskytovatele objednané zrušené či změněné služby.

 

 1. Cestovní kancelář neodpovídá za škody způsobené třetí osobou zákazníkovi/cestujícímu na jeho osobě, zdraví či majetku v průběhu čerpání služeb.

 

 1. Realizace veškerých služeb cestovního ruchu, které spočívají v autobusové dopravě nebo jejichž součástí je autobusová doprava, je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, tj. třiceti osob. Cestovní kancelář je oprávněna zrušit takovou službu cestovního ruchu či takový soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků. V případě zrušení takové služby či souboru služeb z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků je cestovní kancelář povinna zákazníka písemně informovat o této skutečnosti nejpozději 2 týdny před plánovaným zahájením čerpání služeb.

 

 1. Zákazník je oprávněn uplatnit své právo z porušení povinnosti cestovní kanceláře (reklamovat) u cestovní kanceláře nebo u osoby, která zájezd zprostředkovala bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne porušení povinnosti cestovní kanceláře, a to písemně.

 

 1. Byla-li smlouva mezi cestovní kanceláří a zákazníkem uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (mj. internet) má zákazník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů od jejího uzavření. V souladu se zákonem však zákazník toto právo nemá, jde-li o smlouvu o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času (vstupenky), pokud cestovní kancelář tato plnění poskytuje v určeném termínu.

 

 1. Cestovní kancelář má právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy jen z důvodu zrušení zájezdu nebo porušení povinností zákazníkem případně cestujícím.

 

 1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoli do zahájení zájezdu. Musí tak učinit písemným podáním, doručeným cestovní kanceláři před zahájením zájezdu. V tomto podání musí zájezd dostatečně určitě specifikovat, podání datovat a podepsat. Cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela, je-li důvodem jeho odstoupení zaviněné porušení povinností cestovní kanceláře. Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu, než je zaviněné porušení povinnosti cestovní kanceláře nebo odstoupí-li od smlouvy cestovní kancelář pro porušení povinnosti zákazníka případně cestujícího, zaplatí zákazník cestovní kanceláři toto odstupné:

      V případě, že předmětem smlouvy je jakožto hlavní druh dopravy doprava autobusová činí odstupné, nebo-li storno:

20 % z celkové ceny zájezdu v případě odstoupení od smlouvy 90 a více dní před zahájením zájezdu

50 % z celkové ceny zájezdu v případě odstoupení od smlouvy 60 až 89 dní před zahájením zájezdu

80 % z celkové ceny zájezdu v případě odstoupení od smlouvy 30 až 59 dní před zahájením zájezdu

100 %  v případě odstoupení od smlouvy 29 a méně dní před zahájením zájezdu.

V případě, že předmětem smlouvy je jakožto hlavní druh dopravy doprava letecká, nebo předmětem smlouvy není žádná doprava činí odstupné, nebo-li storno:

90 % z celkové ceny zájezdu v případě odstoupení od smlouvy 30 a více dní před zahájením zájezdu

100 %  v případě odstoupení od smlouvy 29 a méně dní před zahájením zájezdu

 

 1. Součástí každého zájezdu je i cestovní pojištění od společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group, IČ: 63998530. Zákazník bere na vědomí, že právní vztah mezi ním a Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s, Vienna Insurance Group se řídí zejména smlouvou o zájezdu v části týkající se cestovního pojištění a pojistnými podmínkami vydanými uvedenou pojišťovnou platnými ke dni uzavření cestovní smlouvy. Zákazník je povinen seznámit se s obsahem těchto dokumentů, které obdržel v elektronické či listinné podobě. Tyto skutečnosti nikterak neomezují zákazníka v uzavření dalšího cestovního pojištění.

 

 1. Zákazník/cestující bere na vědomí, že cestovní kancelář je povinna pro účely plnění smlouvy a zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje, které si od něj žádá, tj. zpravidla jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje (e-mail, telefon, případně adresa pobytu a bydliště), případně též typ, číslo, expirace cestovního dokladu a stát/orgán, který doklad vydal; pro případ, že zákazník platí bezhotovostně též bankovní spojení. Veškeré osobní údaje budou drženy pouze po dobu nezbytně nutnou. K osobním údajům má přístup cestovní kancelář jako správce, její zaměstnanci a smluvně pověření zpracovatelé.
  • V nezbytném rozsahu je cestovní kancelář povinna předat osobní údaje pro účely stanovené právními předpisy. Pro účely plnění smlouvy budou některé osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, případně organizátorům sportovní/kulturní akce, tedy i do cizích zemí. Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří a podkladech poskytnutých zákazníkovi/cestujícímu cestovní kanceláří. Přičemž ochrana osobních údajů je v zemích Evropské unie, Norska, Lichtenštejnska a Islandu zajištěná stejným právním předpisem jako v České republice, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR. Zákazník/cestující bere na vědomí, že v zemích v předchozí větě neuvedených neplatí stejná ochrana osobních údajů. Informace zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka.
  • Cestovní kancelář bude zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, cestujících a osob, které tento kontakt poskytnou za účelem zasílání obchodních sdělení.
  • Zákazník/cestující může cestovní kanceláři udělit souhlas s pořizováním a zpracováním fotografií a videozáznamů jeho osoby během čerpání služeb cestovního ruchu a k jejich použití v rámci prezentace cestovní kanceláře, zejména na webových stránkách cestovní kanceláře a sociálních sítích.

Zákazník/cestující bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména tato práva:

 • kdykoliv odvolat souhlas s pořizováním a zpracováním fotografií a videozáznamů, a to sdělením zaslaným na některou z doručovacích adres uvedených v bodu 3 těchto podmínek,
 • kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to buď odhlášením se formou aktivního odkazu v e-mailu obsahujícím obchodní sdělení či sdělením zaslaným na některou z doručovacích adres uvedených v bodu 3 těchto podmínek,
 • požadovat potvrzení o tom, jaké jeho osobní údaje cestovní kancelář zpracovává (tzv. přístup k osobním údajům), včetně uvedení účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemce či kategorie příjemců jeho osobních údajů, plánovaná doba zpracování/uchování osobních údajů, nelze-li pak kritéria stanovení této doby, informaci zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, existence práva na opravu, výmaz či omezení zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu,
 • požadovat opravu osobních údajů, jejich výmaz či omezení jejich zpracování, včetně práva podat námitky proti zpracování osobních údajů,
 • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • požadovat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci osobních údajů (tzv. právo na přenos osobních údajů).

 

 1. Cestovní kancelář má uzavřené pojištění záruky pro případ svého úpadku ve smyslu ust. § 6 zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu u společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s, Vienna Insurance group se sídlem Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, IČ: 63998530.

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 25.5.2018.